Pokyny k aktivní účasti

Projekci a hlasování zajišťuje firma GeminiTrade, pan Martin Růžička
mailto: martin.ruzicka@geminitrade.cz, tel. 602 605 356

Při přípravě ústní prezentace, prosím, nezapomeňte zahrnout povinný slide s uvedením údajů o konfliktu zájmů. Bez tohoto slidu nelze prezentaci spustit. Vzor najdete na webu ČKS zde.
Dodržte čas, který je pro Vaši prezentaci v programu vyměřen. Po vypršení Vám určeného času bude Vaše prezentace automaticky vypnuta.
Prezentaci předejte včas p. Růžičkovi – pošlete předem nebo odevzdejte s časovým předstihem v přednáškovém sále přímo technikům.
Před Vaším vystoupením budete požádáni o doplnění a podpis (ne)souhlasu s převodem práv k uvedení Vaší prezentace na webu ČKS v části Vzdělávání.

Pokyny pro využití hlasovacího zařízení
Prosíme o zaslání prezentace s předstihem – nejlépe jeden týden před zahájením konference poslat soubor (word, powerpoint), který obsahuje otázky a možnosti pro hlasování (je možné 1 až 10 odpovědí) – aby bylo možné naprogramovat hlasovací zařízení.  Nemusí to být kompletní prezentace.  
Pokud to přednášející nestihne, je možné provést ad hoc hlasování (pak ale nebude u promítání výsledku patrné, jaká byla otázka a jaké možnosti odpovědí, případně to bude na druhém plátně – bude upřesněno) 

Protože samotné hlasování zabere určitý čas (cca 30 až 60 sec.), je třeba s tím při přípravě přednášky počítat. 

SLIDO
Systém umožňuje účastníkům hlasovat anonymně v dané sekci pomocí mobilního zařízení (smartphone, tablet, notebook). Vyžaduje pouze dostupné připojení k internetu, protože hlasování příslušné sekce probíhá na konkrétní webové adrese. Tato adresa bude v průběhu celé sekce zobrazena na projekčním plátně dedikovaném pouze pro hlasování v daném sále. Zobrazovat výsledky každého hlasování budeme na tomto plátně i na obrazovkách mobilních zařízeních účastníků.

Znění hlasovacích otázek a odpovědí je nutné dodat nejlépe ve formátu RTF nebo TXT (v programu Word zvolit „uložit jako…“). Jiné formáty nebudou akceptovány. U hlasovacích otázek je třeba sepsat možné odpovědi a v případě, že řečník chce ukázat posluchačům správnou odpověď, musí ji označit doplňujícím textem „správná odpověď“.

Je třeba přijít do přípravny nejpozději den před sekcí, ve které se bude hlasovat.
Technik sekce se s řečníkem dohodne aktivně sám na následujícím průběhu hlasování: Po řečníkem ukončeném hlasování se na projekčním plátně dedikovaném pro hlasování zobrazí výsledky hlasování s nerozlišenými správnými a nesprávnými odpověďmi. Na verbální pokyn přednášejícího odpovídající formulaci „nyní se podíváme na správné odpovědi“ zobrazí obsluha na výše zmíněném plátně výsledky s rozlišenými správnými a nesprávnými odpověďmi.

I když to technické možnosti dovolují, doporučujeme s ohledem na čas maximálně 4 varianty odpovědí.

Pokyny pro postery
Postery budou opět prezentovány v elektronické podobě. Podrobnější informace k jejich přípravě budou autorům zaslány spolu s oznámením o přijetí posteru k prezentaci.